Ga direct naar de inhoud.

Privacybeleid

Privacyverklaring

Waalpartners civil engineering

Waalpartners civil engineering B.V. (hierna: Waalpartners) draagt zorg voor de privacy van haar klanten en bezoekers van de website. Waalpartners kiest er dan ook voor om de persoonlijke informatie die wordt verschaft zo zorgvuldig en vertrouwelijk mogelijk te behandelen. In deze privacyverklaring geeft Waalpartners heldere en transparante informatie omtrent welke gegevens worden verzameld en hoe wordt omgegaan met deze (persoons)gegevens.

Verwerkingsverantwoordelijke
Waalpartners civil engineering
Bevoegd: dhr. H.J.M. (Eric) Bom
Zuidweg 75
2671 MP  NAALDWIJK
Kamer van Koophandel: 272 216 34 (Haaglanden)

Privacystatement
Waalpartners respecteert de privacy van haar klanten en de bezoekers van de website. Het privacybeleid van Waalpartners is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (AVG). Op basis hiervan wordt de persoonlijke informatie die door klanten aan Waalpartners wordt verstrekt, zorgvuldig en persoonlijk behandeld.

Door het bezoeken van de website van Waalpartners en door gebruik te maken van de diensten van Waalpartners, worden de gegevens verwerkt zoals in dit document wordt beschreven. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle dienstverlening van Waalpartners.

Persoonlijke informatie
Waalpartners is een projectorganisatie die alleen persoonsgegevens verwerkt voor gerechtvaardigde belangen. Deze gegevens worden gebruikt voor de bedrijfsvoering en om de communicatie rondom onze diensten te realiseren. Hiervoor gebruikt Waalpartners uw e-mailadres en naw-gegevens.

Waalpartners gebruikt de verzamelde gegevens enkel voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verkregen.

Sociale media
Waalpartners gebruikt social media (LinkedIn, Twitter en Instagram) als communicatiekanaal. Indien hiervan gebruik wordt gemaakt, ontvangt Waalpartners van de gebruikers de persoonsgegevens waaronder de (gebruikers)naam, profielfoto, telefoonnummer, woonplaats en het geslacht. Alle gegevens die via sociale media worden ontvangen, worden niet opgeslagen. Voorgenoemde gegevens worden gebruikt om haar diensten te kunnen leveren of voor analytische doelstellingen.

Nieuwsbrief en contactformulier
Waalpartners verstuurt een aantal keer per jaar een digitale nieuwsbrief naar klanten. U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze vorm van reclame. Elke nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

Met het contactformulier op de website kunt u Waalpartners vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor vragen wij minimaal uw naam en e-mailadres in te vullen. Deze gegevens hebben wij nodig om te kunnen reageren op uw vraag. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derde partijen
Indien het noodzakelijk en verenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens reeds verzameld zijn, kunnen de verstrekte persoonsgegevens worden verstrekt aan derden ter uitvoering van de overeenkomst. Bij derden kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de accountant en/of een onderzoeksbureau waarmee Waalpartners samenwerkt. Met dergelijke derde partijen sluit Waalpartners, indien noodzakelijk, een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de verstrekte persoonsgegevens.

Bewaringstermijn
Waalpartners bewaart de verkregen persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. In sommige gevallen zullen de verstrekte persoonsgegevens worden bewaard om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die Waalpartners langer moet bewaren omdat de wet haar hiertoe verplicht, zoals gegevens voor de Belastingdienst.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van gegevens
Iedere klant van Waalpartners heeft het uitdrukkelijke recht tot inzage van de verstrekte persoonsgegevens en het recht tot rectificatie (corrigeren) van deze persoonsgegevens, indien deze onjuist of onvolledig zijn. Daarnaast heeft een ieder het recht om de verstrekte persoonsgegevens permanent te laten verwijderen. Hiervoor kan contact worden opgenomen met Waalpartners via het emailadres info@waalpartners.nl.

Beveiliging
De veiligheid van de persoonsgegevens is één van de grootste prioriteiten. Om de verstrekte persoonsgegevens zorgvuldig te beheren heeft Waalpartners beveiligingsmaatregelen getroffen. Het betreffen zowel organisatorische als technische maatregelen om de gegevens van haar klanten te beveiligen tegen verlies en/of onrechtmatige verwerking. De website is beveiligd met het SSL-certificaat. Verder heeft Waalpartners maatregelen getroffen om de IT-systemen veilig te kunnen gebruiken. De ruimtes waar de gegevens worden opgeslagen zijn goed beveiligd.

Datalekken
Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Waalpartners zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen om de verstrekte gegevens te beveiligen. Waalpartners streeft ernaar om verlies of onrechtmatige verwerking (lekken) tegen te gaan. Wanneer er zich een ernstige gebeurtenis voordoet waarin er sprake is van een zogenaamde datalek, stelt Waalpartners de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan onverwijld op de hoogte. Als blijkt dat het datalek ongunstige gevolgen zal hebben voor de persoonlijke levenssfeer van de klant, zal de klant hiervan onverwijld op de hoogte worden gesteld.

Wijziging privacy statement
Waalpartners behoudt zich het recht voor dit privacy statement te allen tijde te wijzigen.

Cookiebeleid
Waalpartners maakt op de website geen gebruik van cookies.

Google Analytics
Waalpartners maakt gebruik van Google Analytics om het bezoek van de website te meten en te analyseren. Met behulp van Google Analytics verzamelt Waalpartners anonieme informatie over onder andere bezoekersaantallen, de duur van een bezoek op haar website, populaire zoektermen en welke pagina’s het meest bezocht worden. Het doel is het verbeteren van de website en het beter afstemmen van de dienstverlening en de inhoud van de website op de behoeften van de bezoekers. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk wordt verplicht. Voor het privacybeleid van Google Analytics zie: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=nl

Bezwaar
De klant kan te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van de verstrekte persoonsgegevens of een deel hiervan. Waalpartners is te bereiken via het emailadres info@waalpartners.nl of telefonisch via (0174) 627 791. Mocht onverhoopt blijken dat de klant en Waalpartners er samen niet uitkomen, dan heeft de klant op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de Privacy-toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding Privacybeleid Waalpartners
Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018.