Ga direct naar de inhoud.

De partners van Waalpartners

Waalpartners kent een nauwe samenwerking met een aantal bedrijven, instanties en onderwijsinstellingen. Dat zijn onder andere bedrijven die aanvullende expertise kunnen leveren op een aantal terreinen die gelieerd zijn aan onze civieltechnische activiteiten.

MKB Infra

MKB Infra is de netwerkorganisatie voor infrabedrijven in het MKB. Doel van de vereniging is om de grote economische waarde van MKB-infrabedrijven ook voor de toekomst veilig te stellen. Daarvoor fungeert de vereniging onder meer als belangenbehartiger en als platform voor infrabedrijven in het MKB.

VNO-NCW West

Waalpartners is actief lid van VNO-NCW West regio Westland-Delfland. Het ondernemersnetwerk in de Randstad. Waalpartners organiseert in samenwerking met VNO-NCW en gemeente Westland onder andere twee keer per jaar de Workshop Ruimtelijke Ontwikkeling. Doel is van elkaar te leren en begrip voor elkaars positie te vergroten. Daarnaast maakt Waalpartners onderdeel uit van het Platform Mobiliteit Westland. Huidige knelpunten en toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot mobiliteit worden hierin besproken door overheid en bedrijfsleven. De bereikbaarheid van het Wetsland staat hierbij centraal.

Bereikbaar Haaglanden

Wij zijn op de hoogte van initiatieven in de keten en behoren tot een groep branchegerichte bedrijven die zich inzetten om CO2-reductie in de sector te bevorderen. In 2013 hebben wij onze handtekening gezet onder het convenant Bereikbaar Haaglanden van de Mobiliteitsmakelaar, waaraan inmiddels ruim 100 bedrijven deelnemen. De Mobiliteitsmakelaar biedt ondersteuning aan bedrijven die bewust bezig zijn met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Onze algemeen directeur is binnen het convenant actief als ambassadeur.

Delta Partners 

Delta Partners is een samenwerkingsverband van de bureaus Geonius, Den Boer CCI en Waalpartners. Als combinatie levert Delta Partners vanaf mei 2020 Integrale Technische Ingenieursdiensten (ITA) aan Waterschap Brabantse Delta, Waterschap Hollandse Delta, Hoogheemraadschap van Delfland en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpernerwaard. Het gaat hier om het perceel “Waterbouwkundige werken”.

ProAqtive Partners

ProAqtive Partners is een samenwerkingsverband van de bureaus De Aquanoom, Den Boer CCI en Waalpartners. Als combinatie levert ProAqtive Partners sinds 2017 ingenieursdiensten voor 2 percelen binnen het raamcontract van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Het gaat hier om de percelen 'Watersysteemkundige werken' en 'Baggerwerken'.

Stichting Rondom GWW

Stichting Rondom GWW is een initatief van verschillende MKB-bedrijven uit de regio Rotterdam. Samen met gemeente Rotterdam is het 'MKB-convenant' afgesloten. Binnen het MKB-convenant is afgesproken dat de deelnemende bedrijven samen kennis ontwikkelen én delen om concreet invulling te geven aan een duurzame inrichting en beheer en onderhoud van de openbare ruimte. De ambitie van het MKB-convenant is samen te vatten als: 'Beter, sneller, goedkoper en zonder gedoe projecten realiseren!'

Technasium 

In de rol van 'opdrachtgever' is Waalpartners al een aantal jaar actief op het ISW Hoogeland in Naaldwijk. De leerlingen van het Technasium krijgen een opdracht vanuit de praktijk waaraan zij zo'n 3 maanden werken. In deze periode organiseert Waalpartners onder andere een excursie en bezoekt Waalpartners de klas tijdens de les. Aan het einde van de periode presenteren de leerlingen het eindresultaat.

Het Technasium is een landelijk ontwikkelde formule voor bèta-onderwijs op HAVO- en VWO-niveau. Centraal binnen het Technasium staat het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O), waarbij leerlingen in teamverband projectmatig werken aan bètatechnische opdrachten uit de praktijk. Binnen het technasiumonderwijs ontwikkelen leerlingen de competenties en vaardigheden die nodig zijn binnen de bètatechniek. Denk hierbij aan creativiteit, ondernemendheid, samenwerken, inventiviteit, communicatie, plannen, projectmatig werken, organiseren en proces- en kennisgericht werken.

« terug