Ga direct naar de inhoud.

MVO / CO2-reductie

Waalpartners is zich ervan bewust dat de bedrijfsactiviteiten en middelen die nodig zijn om de werkzaamheden uit te voeren milieurisico’s kunnen veroorzaken. Daarom gaan wij bewust om met deze aspecten. Het toepassen van milieuzorg is een hulpmiddel om ervoor te zorgen dat wij steeds aan de geldende milieuwet- en regelgeving voldoen en aanwezige milieurisico’s tot een minimum beperken. Het beheersen en verbeteren van de milieuprestaties is belangrijk voor de organisatie zelf, voor onze opdrachtgevers en voor onze omgeving. Door het reduceren van de CO2-uitstoot dragen wij bij aan de zorg voor mens en milieu in de toekomst.

Onze verantwoordelijkheid voor het milieu nemen wij serieus. Daarom hebben wij als doel gesteld om het milieubewust presteren te waarborgen door te voldoen aan de eisen van de CO2-Prestatieladder van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten.

Doelstelling CO2-reductie

In 2012 heeft Waalpartners maatregelen opgesteld om haar energieverbruiken te reduceren. De doelstelling voor 2018 was een CO2-reductie te realiseren van 5% per FTE t.o.v. 2012. Deze doelstelling werd ruimschoots bereikt door onder andere het mobiliteitsbeleid aan te passen en door het vernieuwen en verkleinen van het wagenpark, meer gebruikmakend van hybride- en zero-emissie auto’s.  

Onze strategische ambitie met betrekking tot het milieu is daarmee niet klaar. Voor de toekomst is de doelstelling gesteld op het handhaven van de huidige lage uitstoot per FTE en het nog verder reduceren van de CO2-uitstoot. Dit door het vergroenen van ons stroomverbruik, door minder verbruik van energie uit fossiele bronnen en het nog efficiënter omgaan met onze mobiliteit. Hiervoor kijken wij niet alleen naar ons mobiliteitsbeleid maar ook naar onze interne processen en mogelijkheden om zakelijke kilometers te verminderen door onder andere op afstand te vergaderen en te werken.

Het realiseren van onze reductiedoelstellingen en de analyse van de behaalde resultaten leggen wij vast in de jaarlijkse Energiebeoordeling. In een ambitieverklaring leggen wij vast welke reductiedoelstellingen wij voor de komende een à twee jaar stellen. Daarmee houden we ‘het bewust bezig zijn met de milieu-cyclus’ in stand en houden wij de controle en resultaten steeds in korte periodes inzichtelijk.

Wij zijn op de hoogte van, én nemen actief deel aan, initiatieven in de keten; branchegerichte bedrijven die zich inzetten om CO2-reductie in de sector te bewerkstelligen. Zo zijn wij al jaren convenantpartner van Bereikbaar Haaglanden en Rijnland. Hierin zetten actieve werkgevers zich in voor het verbeteren van de bereikbaarheid in de regio Haaglanden en Rijnland tijdens spitstijden door slim en duurzaam reizen en werken, het nemen van mobiliteitsmanagement maatregelen en de inzet op logistieke efficiency. Onze algemeen directeur Eric Bom is hier ambassadeur van.

Als lid van brancheorganisatie MKB INFRA participeren we in diverse bijeenkomsten met betrekking tot Duurzaam GWW. Ook zijn we actief in het open convenant Rondom GWW, een initiatief van verschillende MKB-bedrijven uit de omgeving van Rotterdam en de Gemeente Rotterdam.

Te downloaden documenten:

Meer informatie over genoemde initiatieven in onze sector vind je op onderstaande websites:

« terug